जनम लिहले कन्हैया

जनम लिहले कन्हैया
कि बाजेला बधाईया
अँगनवा-दुअरिया नू हो।
अरे माई, दुआरा पर नाचेला पँवरिया
कि अइले दुखहरिया नू हो।।

बिहसे ला सकल जहान
कि अइले भगवान
कि होई अब बिहान नू हो।
अरे माई, हियरा में असरा बा जागल
झुमेला नगरिया नू हो।।

गरजि-चमकि मेघ बरसेले
दरस के तरसेले
मनवा में हरसे नू हो।
अरे माई, जुग-जुग जियें नंदलाल
कि आँखि के पुतरिया नू हो।।

देखि के जमुना धधा गइली
अउरी अगरा गइली
कान्ह पर लुभइली नू हो।
अरे माई, साँवरी सुरत मनभावन
हटे ना नजरिया नू हो।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *